OP JAK I.

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Mateřská škola Přerov – Újezdec – OP JAK I.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0006455
Příjemce: Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace

Projekt je realizován z výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání.

Doba realizace projektu: 1.9.2023 – 31.8.2025
Výše finanční dotace: 424. 782,- Kč

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů mateřské školy, na podporu rozvojových aktivit v mateřské škole a na spolupráci s rodiči dětí. zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou
ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy a také větší individuální přístup mladším dětem. Školní asistent pomáhá při nácviku jednoduchých činností spojených se sebeobsluhou, rozvojem sociálních dovedností, manipulací s předměty, hračkami, pomoc při organizaci akcí školy a jiné.

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a
zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Šablona umožňuje zajištění bohatějších aktivit v rámci vzdělávacích aktivit, rozvoj dovedností pedagoga při přípravě a spolupráci s odborníkem z praxe (např. keramické tvoření, enviromentální projekty …).

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.