Platba školného

money-256314_1920

Úplata za předškolní vzdělávání je pro všechny děti stanovena ve stejné měsíční výši s platností příslušného vnitřního předpisu od 1. září do 31. srpna daného školního roku (pro měsíce červenec a srpen je hrazena poměrná část dle počtu dnů provozu).

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je stanoveno:

  • děti, které nastupují do posledního ročníku MŠ, tj. děti, které dosáhly do 31. 8. předchozího školního roku pěti a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (Školský zákon, § 123 odst. 2).
  • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky v systému hmotné pomoci v hmotné nouzi (dle části třetí zákona č. 111/2006 Sb., Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů).
  • osvobozena od úplaty může být i fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské (§ 36 – 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Platbu školného je možno provádět bezhotovostně bankovním převodem na níže uvedený bankovní účet Mateřské školy – Újezdec nebo  v hotovosti přímo  v mateřské škole.

Výše měsíční platby: 607,- Kč
Číslo účtu MŠ: 1882940399/0800
Česká spořitelna, pobočka Přerov
Variabilní symbol: 111 (MŠ Újezdec)
112 (MŠ Lověšice)
Splatnost: do 18. dne příslušného kalendářního měsíce

Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.

Podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů mohou rodiče náklady spojené s umístěním dítěte v mateřské škole (školkovné) §35bb – sleva za umístění dítěte – odečíst z daňového základu. Tuto slevu může uplatnit jeden ze zákonných zástupců na základě potvrzení vydaného předškolním zařízením, které dítě navštěvuje (navštěvovalo). V případě zájmu o vystavení daného potvrzení se zákonný zástupce dítěte obrátí na ředitelku mateřské školy, která mu potřebný doklad po uplynutí kalendářního roku vystaví. Pro vydání potvrzení je potřeba uvést jméno zákonného zástupce, který bude chtít slevu uplatnit.