Přijímací řízení

prijimaci-rizeni

Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu řádného zápisu pro následující školní rok – §34 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním platém znění. a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Děti lze přijímat do mateřské školy i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti o přijetí dítěte prostřednictvím zákonného zástupce.

Při zápisu si zákonný zástupce dítěte vyzvedne:

  • žádost, kterou vyplní na místě s ředitelkou školy
  • evidenční list, na kterém musí být vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte a rovněž údaj o splněném povinném očkování, který zákonný zástupce dodá do mateřské školy v dohodnutém termínu

Dítě, které nesplňuje povinné očkování, nemůže být do mateřské školy přijato (§ 50 Zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platné znění. Tato skutečnost neplatí u dětí v režimu povinného předškolního vzdělávání.

  • přihlášku ke stravování
  • prohlášení o ochraně osobních údajů

Zákonný zástupce předloží ředitelce mateřské školy k nahlédnutí rodný list dítěte, svůj občanský průkaz (OP), doklad o bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od bydliště nebo trvalého pobytu zákonných zástupců). Veškeré údaje jsou důvěrné.

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem v žádosti o přijetí formu docházky dítěte do mateřské školy, délku jeho pobytu v těchto dnech, způsob a rozsah stravování (§ 1a odst. 5 a § 4 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění).

Každému účastníkovi přijímacího řízení je přiděleno registrační číslo v souladu s ochranou osobních údajů.

Ředitelka Mateřské školy Přerov – Újezdec (dále jen MŠ)  bude při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do zařízení v lokalitách Újezdec a Lověšice vycházet z aktuálních místních podmínek školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a z kritérií MŠ pro konkrétní školní rok. Kritéria jsou zveřejněna nejdéle 1 měsíc před termínem Zápisu dětí do MŠ. Přednost mají zejména děti s posledním rokem před nástupem do základní školy.

Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zpravidla do 30 dnů od podání žádosti zákonným zástupcem při splnění daných podmínek na dobu neurčitou bez stanovení zkušební doby pobytu dítěte v mateřské škole.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě v mateřské škole alespoň na dobu 15 dnů a rovněž na internetových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání nevyhovuje, jsou doručována zákonnému zástupci písemně do vlastních rukou.

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem uplynutí 15 denní lhůty možné k odvolání.