Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 proběhne dle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v sídlech mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov

MŠ Přerov – Újezdec           pondělí 13. května 2019         od 10.00  do 16.00 hod   

MŠ Přerov – Lověšice         úterý 14. května 2019              od 10.00  do 16.00 hod

K zápisu je nutné přinést:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o přijetí dítěte

——————————–

  • lékařská potvrzení týkající se zdravotního stavu dítěte (zdravotní omezení, dietní režim, apod.) tiskopis určený pro potvrzení dětským lékařem dostanete při zápisu
  • potvrzení o řádném očkování dítěte (je nutnou přílohou k podání žádosti) dle § 46 a §50 Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Neplatí pro děti v režimu povinného předškolního vzdělávání (5-ti leté děti).

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria pro přijetí dítěte stanovená ve Vnitřním předpisu pro přijímání dítěte do MŠ (viz dokumenty).

K zápisu se dostavte s dítětem.

Informace k zápisu od Magistrátu města Přerova zde PDF.